Beste leden,
Na de zomer starten we met seizoen 2018/2019. Tijdens de zomerstop wordt er hard gewerkt door vrijwilligers om het begin van het seizoen weer fris te kunnen starten. Ook op bestuurlijk niveau gaan de werkzaamheden gewoon door. Lopende zaken worden afgehandeld maar ook over de plannen voor het nieuwe seizoen en de toekomst van de Meeuwen wordt nagedacht.

Door de toenemende kosten is de vereniging genoodzaakt om de contributies met € 10,- per lid te verhogen en voor nieuwe leden m.i.v. 01 augustus € 5,- inschrijfkosten te berekenen. Dit bedrag is een gedeelte van het bedrag welke door de KNVB aan de vereniging wordt doorberekend voor het inschrijven van nieuwe leden.

Als lid is men zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van de contributie. Ieder lid weet dat contributie voor het begin van het nieuwe seizoen betaald moet worden. Niet op tijd betalen, dit betekend na 01 september 2018, heeft als gevolg dat er niet gespeeld kan worden en bij uitblijven van de betaling zal er uiteindelijk zal op kosten van de wanbetaler een incassoprocedure bij DAS worden gestart.

Het op tijd innen van de contributies blijft voor iedere vereniging een lastige zaak aangezien leden vaak te gemakzuchtig zijn of dat men de betaling zo lang mogelijk uitstelt omdat men blijkbaar andere prioriteiten heeft op financieel vlak. Het bestuur heeft overwogen om het innen van de contributies uit handen te geven wat zou kunnen betekenen dat de kosten hiervan naar de leden doorberekend moeten worden. Wij hopen dat de betalingsdiscipline van de leden die daar niet goed mee omgaan zal gaan verbeteren zodat er geen noodzaak zal zijn om deze stap te moeten nemen.
Overigens begrijpen de meeste leden wel hoe het moet en zij betalen dan ook op tijd.

De betaling
De contributie dient dus vóór aanvang van het seizoen (1 september 2018) te zijn voldaan. Contributiebetaling kan door middel van een overschrijving op rekening Rabobank (BIC: RABONL2U), IBAN t.w. NL22RABO0329503324, ten name van “vv Meeuwenplaat” en onder vermelding van uw naam, geboortedatum en elftal.
Bij voorkeur vinden alle contributiebetalingen plaats door middel van overschrijving per bank. Dit heeft te maken met het feit dat deze betaalwijze de minste inspanning kost van onze vrijwilligers. De administratieve verwerking van een bankbetaling is namelijk vele malen eenvoudiger dan een pin of contante betaling aangezien kwitanties of betalingsformulieren soms onduidelijk of niet volledig ingevuld worden. Betaling van contributies welke niet via de bank worden afgehandeld kunnen alleen via de ledenadministratie of penningmeester worden gedaan.

De hoogte van de contributie

Jeugd:
JO-19 € 150,00,     JO-11   € 120,00
JO-17 € 150,00,     JO-10  € 120,00
JO-15 € 150,00,     JO-7    € 85,00
JO-13 € 120,00,

Senioren:
Senioren € 195,00
Vrijdagavondvoetbal 7×7  € 105,00
B-lidmaatschap € 105,00
Trainend lid € 85,00

Overige leden:
Niet spelend lid € 85,00
Donateur € 85,00
Ondersteunend lid € 50,00

Met ingang van 1 augustus 2017 berekenen we bij inschrijving van nieuwe leden € 5,00 inschrijfkosten.

Betalingsregeling
Wij kunnen ons voorstellen dat het in één keer betalen van het gehele contributiebedrag voor sommige leden een te grote uitgave is. Dit is de reden dat er in specifieke gevallen en slechts na expliciete overeenstemming met het bestuur, een mogelijkheid is om contributiegelden niet ineens te voldoen, maar in twee termijnen te betalen (1e termijn voor 1 september, 2e termijn voor 1 december).
Een verzoek tot gespreide betaling kan schriftelijk of via email: penningmeester@vvmeeuwenplaat.nl of ledenadministratie@vvmeeuwenplaat.nl . Hierin vermeldt u tenminste de beoogde betaaldata (vóór 01 december..) .Dien uw verzoek uiterlijk 31 augustus 2017 in; na deze datum is een betalingsregeling niet meer mogelijk.

Vorig seizoen hebben er redelijk wat mensen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, maar niet altijd werd de juiste procedure gevolgd. Mocht u dit seizoen gebruik willen maken van een betalingsregeling, doe dat dan tijdig en op de juiste manier en voorkom extra kosten.

Wanbetaling
De kosten voor wanbetaling zullen doorbelast worden aan de betrokken leden.
Na 7 dagen volgt een herinnering verhoogt met € 10,- vanuit de club via de elftalleider en per post naar het ons bekende adres. (betaaltermijn 7 dagen)
Na 15 dagen wordt de spelerspas ingetrokken en mag het lid niet voetballen.
Na 25 dagen wordt DAS ingeschakeld en kunt u niet meer terecht bij de club voor de afwikkeling.
Na 35 dagen volgt een aanmaning (betaaltermijn 5 dagen).
Na 40 dagen volgt een ingebrekestelling (betaaltermijn 14 dagen)
Na 55 dagen zal de vordering worden uitbesteed aan een gerechtsdeurwaarder. De hoge gerechtelijke kosten en rente komen óók voor rekening van de wanbetaler.

Kledingfonds Jeugd
v.v. Meeuwenplaat heeft met ingang van het seizoen 2014/2015 een kledingfonds ingesteld voor de gehele jeugdafdeling. Het doel van het kledingfonds is om alle jeugdteams te voorzien van een teamtas, zodat elke “Meeuw” iedere wedstrijd in een compleet, uniform en schoon clubtenue voetbalt. Dit houdt wel in dat ieder jeugdlid jaarlijks een verplichte financiële bijdrage in het fonds stort waaruit de vereniging sportkleding (shirts, broeken en sokken) en teamtassen kan kopen. Deze bijdrage maakt onderdeel uit van het contributiebedrag. De tenues blijven eigendom van de vereniging en het spreekt voor zich dat ieder lid zuinig is op de materialen van de vereniging.

Jeugdsportfonds
Sporten is voor kinderen een kans om zich positief te ontwikkelen. Komt uw gezin rond van een sociaal minimum? Het Jeugdsportfonds biedt ouders een vergoeding voor de sport van hun kinderen aan. Het Jeugdsportfonds kan 2 soorten sportuitgaven voor kinderen vergoeden:
a) een vergoeding voor de contributie van de sportvereniging en
b) de daarvoor benodigde sportartikelen zoals een voetbalshirt of voetbalschoenen kunnen worden vergoed. De maximale bijdrage is € 225,00 per jaar per kind
Kinderen en hun ouders hoeven geen geld voor te schieten en door de korte en snelle aanvraagprocedure kunnen kinderen direct lid worden van hun sportvereniging. U komt in aanmerking als uw kinderen tussen de 4 en 18 jaar zijn én uw gezinsinkomen niet meer bedraagt dan 120% van het wettelijk geldende minimum
Aanvragen: Alleen een intermediair kan een aanvraag voor u doen. Deze personen zijn op een professionele manier bezig met kinderen. Een lijst van intermediairs vindt u op de website www.jeugdsportfonds.nl. Uzelf, uw kind of uw sportvereniging kan zelf geen aanvraag indienen!

Lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 mei het daaropvolgende jaar. Indien men na 31 mei (de opzeggingsdatum is 4 weken) het lidmaatschap heeft stopgezet, dan zijn leden naar rato contributie verschuldigd, te weten:

Leden waarvan hun opzegging binnengekomen is in de periode 1 juni t/m 30 september zijn 1/3 deel van de jaarcontributie verschuldigd.

Leden waarvan hun opzegging binnengekomen is na deze periode zijn volledige contributie verschuldigd.

Leden die als vrijwilliger ingeschreven staan en waarvoor KNVB lidmaatschapsgeld betaald is, en als vrijwilliger stoppen in de periode van 1 juni t/m 30 september, dienen dit bedrag alsnog zelf te betalen en te voldoen aan de vereniging.

Indien u het lidmaatschap wilt opzeggen, dan kunt u dit doen tot en met 31 mei van elk jaar. Het opzeggen van uw lidmaatschap ontslaat u niet van uw betalingsverplichting. Het opzeggen van uw lidmaatschap kan alleen schriftelijk of via
e-mail: ledenadministratie@vvmeeuwenplaat.nl. Uw opzegging is pas definitief indien u hiervan een bevestiging van de vereniging heeft ontvangen.

Uniek is dat er bij de club afwijkende lidmaatschapsvormen voor de senioren zijn, nl. Het “B-lidmaatschap” en “trainend lidmaatschap”. De reden hiervan is om leden en overige geïnteresseerden die niet in de gelegenheid zijn om in wedstrijdverband te voetballen, toch een mogelijkheid te bieden om te sporten en lid te zijn van voetbalvereniging Meeuwenplaat. Om “misbruik” van de regeling te voorkomen kan een dergelijk lidmaatschap alleen toegekend worden na een aanvraag van een lid bij en goedkeuring van het bestuur. Mocht u van mening zijn dat u in aanmerking komt voor een dergelijk lidmaatschap, stuurt u dan uw verzoek en motivatie uiterlijk voor 31 augustus naar penningmeester@vvmeeuwenplaat.nl.

Bovenstaande regels zijn strikt, maar ook noodzakelijk om de vereniging (financieel) gezond en de sfeer onder vrijwilligers positief te houden. Daarnaast willen we voorkomen dat betalende leden ook de lasten van niet-betalende leden moeten dragen. Wij vertrouwen op uw begrip en hopen op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Bestuur, ledenadministratie en financiële commissie